top of page
Packaging Factory

נזיקין

תאונות עבודה

היכן יתרחש אירוע שייחשב כתאונת עבודה? מה קורה אם נפגעתי במהלך יום גיבוש במסגרת העבודה – האם גם פגיעה שכזו תחשב לתאונת עבודה? והאם כל מחלה מצדיקה תביעה להכרה כתאונת עבודה?המונח "תאונת עבודה" מקפל בתוכו שני מושגים נרחבים. האחד - פגיעה בעקבות תאונת עבודה, והשני – פגיעה ממחלה (מחלת מקצוע), שנגרמה כתוצאה מהעיסוק של העובד במקום העבודה. 

תאונת עבודה

המוסד לביטוח לאומי ידון בתביעה להכרה בפגיעת עבודה, כאשר מקרה הפגיעה התרחש במהלך יום העבודה, בדרך למקום העבודה ובחזרה ממנו. בתוך הגדרה כוללת זו נכללים גם אירועים שהתקיימו במסגרת העבודה, כמו; ימי גיבוש, השתלמויות, טיולים ועוד.
פגיעה מיוחסת לאירוע חד פעמי, ויש להבחין בין שני מקרים. במקרה שלא התקיימה רשלנות של המעסיק, תעשה התביעה מול ביטוח לאומי. אך כאשר המקרה התרחש בשל רשלנות המעסיק יכול העובד להגיש תביעה גם כנגד המעסיק.

 

 

 

 

 


מחלה תיחשב לתאונת עבודה כאשר תוכח שהיא נגרמה כתוצאה מעיסוקו של העובד, ותהיה ממושכת. ביטוח לאומי הגדיר 40 מחלות שנכנסות תחת המונח: 'מחלת מקצוע'. 
באופן כללי מדובר במחלות שיוכח שנגרמו כתוצאה מאופי העבודה או מתנאי העבודה. למשל; מורה שמיתרי קולו נפגעו והוא סובל מצרידות, עובד ששמיעתו נפגעה כתוצאה מעבודה שרוויה ברעשים סביבתיים, עובד שחלה במחלת הסרטן בעקבות חשיפה לקרינה ועוד.

מחלת מקצוע

Factory Floor with Two Workers

מהן הזכויות של נפגעי תאונות דרכים?

תקנות המוסד לביטוח לאומי מסדירות את ההגדרות בתחום, אך עדיין כל מקרה לגופו. בתביעות מהסוג הזה יש חשיבות גדולה להתנהלות הפרוצדורלית ולהיכרות מעמיקה עם התחום על תתי-סעיפיו. חריגה או אי-עמידה באחת מהדרישות של המוסד לביטוח לאומי יכולה להכריע בדבר התביעה, ולעיתים ללא אפשרות לשנות את ההכרעה, גם במקרים שבהם קיימת הצדקה מלאה להגשת התביעה.


באופן כללי מומלץ להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי בעקבות תאונת דרכים תוך 12 חודשים מיום הפגיעה. הגשת תביעה אחרי פרק זמן זה תפגע בחלק מההטבות ועד לשלילת זכות התביעה.

 

 


על מנת להגדיל את סיכויי ההכרה בתאונת עבודה יש לפעול במספר מישורים:

  • בסמוך למקרה הפגיעה יש לתעד את התרחשות האירוע בכתב, ובמידת האפשר לצרף עדויות של עובדים שנוכחו וראו את המתרחש.

  • בצמוד לאירוע יש חובה לגשת לרופא, גם אם נראה שאין סיבה ממשית לכך. מסמך רפואי הוא הכרח בהגשת תביעה לביטוח הלאומי.

  • אם מדובר בתאונת דרכים שאירעה במהלך יום העבודה, בדרך למקום העבודה או בחזרה ממנו, חלה חובה לפנות למשטרה ולדווח על האירוע, ולהפיק מסמך שמעיד על הקשר בין התאונה ובין העבודה.

  • לאחר האירוע יש לאסוף כל מסמך רפואי שמעיד על בדיקה, ניתוח או קבלת טיפול מכל גורם רפואי, שטיפל בגורם הפגיעה.

  • יש לבקש מהרופא המטפל לפתוח תיק 'תאונת עבודה', ולמלא בעזרתו מסמך 'תעודה ראשונית לנפגע עבודה'.

  • לצורך הגשת התביעה תתבקשו למלא את טפסי הביטוח הלאומי, ולהחתים את הגורמים הרלוונטיים לטופס. טופס בעל חשיבות רבה הוא טופס אישור מעסיק לתאונה.

  • המלצה נוספת – שימרו על כל מסמך שקשור באופן ישיר או עקיף לפגיעה ולטיפול בה. לדוגמה, קבלה על תשלום על נסיעות למקום הטיפול או קבלה על רכישת תרופה.

אם המוסד לביטוח לאומי הכיר בפגיעה כתאונת עבודה יזכה התובע לקבל 75% מגובה הכנסתו למשך תקופה של עד 90 יום.
לאחר ההכרה ואם נגרמה לעובד פגיעה בכושר העבודה הוא יזכה לסל הטבות מהביטוח הלאומי. ואם כתוצאה מהפגיעה נגרמה לעובד נכות הוא יהיה זכאי לקצבת נכות זמנית או קבועה. לצורך הכרה של הביטוח הלאומי יש לפתוח בהליך נוסף ולעמוד בפני ועדה רפואית.
 
בהגשת תביעות להכרה כ'תאונת עבודה' אעבור על פרטי האירוע ואבחן כל אחד ממרכיביו, על מנת לאתר את קווי התביעה ולהציג בפניכם את הנדרש לצורך הגשת התביעה.

Legal%20Handshake_edited.jpg

סיפורי הצלחה:

ג נפגע בתאונת עבודה קיבל 220,000 שח מביטוח לאומי ועוד 300,000 בתביעת חבות נגד רשות מקומית.

א'  הוכר כנפגע עבודה וקיבל פיצוי על סך של 150,000 ש"ח וקצבה חודשית של 9,500 ש"ח לכל החיים.

מ' הוכר כנפגע עבודה וקיבל פיצוי של 180,000 ש"ח וקצבה חודשית של 7000 ועוד 300,000 ש"ח בתביעה מול המעסיק .

bottom of page