top of page

נזיקין

רשלנות רפואית

אחת מתביעת הנזיקין הנפוצות ביותר היא רשלנות רפואית, ותוגש במקרים שיש בהם עילה המעידה על כך שנגרם נזק גוף כתוצאה מטיפול רפואי רשלני וגם כתוצאה ממה שמוגדר כקדם טיפול רפואי. 

רשלנות רפואית

המחוקק קבע פקודות נזיקין שקובעות כי בין הצוות הרפואי ובין המטופלים חלה חובת זהירות, וכאשר קיימות ראיות להפרת פקודות אלה יש עילה לתביעה על רשלנות רפואית. כמובן, שלצורך דיון של בית המשפט בתביעות אלו חלה חובה על הנפגע להוכיח ולהציג ראיות שמוכיחות את מעשה הרשלנות הרפואית מצד מטפליו.


יש מקרים שנראים כמובהקים להגשת תביעה על רשלנות רפואית, אך יש עוד רבים אחרים שהציבור אינו מודע לזכותו להגיש תביעה. למשל, אפשר להגיש תביעה בשל התרשלות על אי-מתן הסבר רפואי על הליך של ניתוח או טיפול רפואי ועל הסיכונים הכרוכים בו, על התרשלות במעקב הנדרש לאחר טיפול או ניתוח, על מסירת מידע שגוי או על ייעוץ למתן תרופה שגרמה לנזק למטופל ועוד.

X-Ray Results

הליך התביעה

כל הליך של תביעה נבחן לפרטיו, ועל פי סיפור המסגרת מתגבש תיק התביעה.

אך באופן כללי אפשר להתייחס למכלול מקרי הרשלנות רפואית ולומר:

  • במקרה של רשלנות רפואית יש הכרח להוכיח שהתרחשה רשלנות במהלך הטיפול הרפואי, שלתובע אכן נגרם נזק, ושקיים קשר בין הרשלנות ובין הנזק שנגרם.

  • לצורך הגשת תביעה רפואית יש להגיש חוות דעת רפואית שניתנה על ידי מומחה העוסק בתחום הרלוונטי. לדוגמה, רופא עיניים ייתן חוות דעת על רשלנות רפואית שקשורה לפגיעה בראייה.

  • החוק קובע כי המוסדות הרפואיים מחויבים להעביר לעורך דין המטפל בתיק התביעה את כל המידע הרפואי הנדרש לתביעה, כמובן בהצגת כתב ויתור על סודיות רפואית מצד התובע. 

  • הגשת תביעה לרשלנות רפואית תתאפשר במסגרת תקופת התיישנות של עד 7 שנים מהמועד שבו התברר למטופל הקשר הנסיבתי שבין הנזק שנגרם לו ובין הטיפול הרפואי שהוגש לו. קטין, מתחת לגיל 18, זכאי להגיש תביעת רשלנות רפואית עד גיל 25. 

  • שכר הטרחה לעורך הדין שמטפל בתיק התביעה, יהיה באחוזים מוגדרים מסך הפיצוי שפסק שופט בית המשפט.

תהליך הגשת תביעה על רשלנות רפואית דורש היכרות מעמיקה עם סיפור המקרה, שבעקבותיו אפרוש בפניכם את תמונת המצב המשפטית, הדרכה כיצד לפעול ומתווה לבניית התיק הרפואי, ובהמשך ליווי וייצוג בבית המשפט.

תביעה על רשלנות רפואית יכולה לנבוע מנסיבות שונות, אם אינכם בטוחים ויש לכם ספק בנוגע לנזק שנגרם לכם בעקבות טיפול רפואי, פנו אליי בכל שאלה.

bottom of page