top of page

 

ייפוי כוח מתמשך

יש לציין שהתיקון לחוק, שנכנס לתוקפו באפריל 2017, חולל שינוי מהותי, שכן עד לאותו תיקון, כאשר האדם הממנה בייפוי הכוח איבד את כשירותו הפיזית או הקוגניטיבית, המסמך במקביל איבד את תקפותו המשפטית.


התיקון לחוק מאפשר לאדם הממנה לקבוע מיופה כוח אחד או יותר על פי רצונו ובצורות שונות. למשל אפשר לקבוע ייפוי כוח לשני אנשים, שכל אחד מהם יהיה אחראי לתחום אחר בחייו של הממנה, או למנות מיופה כוח נוסף, שהאחריות תועבר אליו במקרה שמיופה הכוח הראשון לא יוכל לשאת באחריות מסיבות שונות.


מדוע חשוב לערוך היום ייפוי כוח מתמשך?

מנקודת הזמן העכשווית אנשים מעדיפים שלא להתעסק אם תרחישים עתידיים, ולדון בשאלות כמו: "מה יקרה אם...?" אלא שדחיית העיסוק בעתיד אינה דוחה את העתיד לבוא, והוא יגיע, והשאלה שנשאלת היא האם תהיו מוכנים לו?


הכנת המסמך המשפטי, ייפוי כוח מתמשך, בידיהם של עורכי דין שיש להם הכשרה בתחום, חשובה ביותר, כיוון שעצם העיסוק בתחום מצייד אותנו בכלים המשפטיים שנחוצים להכנת המסמך, ולצד זה מאפשר לנו להציג תמונה מלאה בפני לקוחותינו. למשל, לשאול את השאלות שיעירו את עיניו של הממנה לדברים שלא חשב עליהם, וזאת מתוך ההיכרות המעמיקה שלנו בתחום.


ההכשרה שלי בתחום 'ייפוי כוח מתמשך' מאפשרת לי לתת לכם מענה מלא בהתאם לתיקון החדש לחוק:

  • אציג בפניכם את עיקרי התיקון בשפה פשוטה ובהירה.

  • אאסוף מכם את המידע הנדרש, על מנת שאקבל את תמונת המצב המלאה הנדרשת להכנת המסמך.

  • אציע לכם את האפשרויות לנוסח ייפוי הכוח המתמשך, כך שתייצג את האינטרסים שלכם בצורה הטובה ביותר.

  • בסופו של תהליך, ולאחר שתגבשו החלטות אערוך עבורכם את המסמך המשפטי שיבטיח את עתידכם.

מטרתו של התיקון לחוק "ייפוי כוח מתמשך" הוא לאפשר לאדם להסדיר במסמך משפטי החלטות שנוגעות לעתידו, במקרה שבעתיד יאבד את כשירותו המנטלית או הפיזית. המסמך המשפטי מאפשר לכל בגיר, מעל גיל 18, לקבל החלטות מהותיות הנוגעות לעניינים שונים בחייו, כמו: מי יקבל בשמו החלטות כשמצבו הפיזי או הקוגניטיבי יתדרדר או להכתיב בנקודת הזמן הנוכחית החלטות שנוגעות לעתידו.

bottom of page